top of page
Search
  • Writer's pictureACG USA

The American Institute of Architects

February 23, 1857, The American Institute of Architects was founded by 13 architects of ideals and vision. Happy #AIADay ! 165 years strong.

In the years since, our members have contributed to the advancement of #architecture and have encouraged the development of the allied arts, expressing the aspirations of our people, bringing into their lives inspiration, beauty and comfort.

AIA consistently works to create more valuable, healthy, secure, and sustainable buildings, neighborhoods, and communities. Through more than 200 international, state and local chapters, AIA advocates for public policies that promote economic vitality and public wellbeing.

We provide our more than 94,000 members with tools and resources to assist them in their careers and business as well as engaging civic and government leaders and the public to find solutions to pressing issues facing our communities, institutions, nation, and world.

Our members adhere to a code of ethics and conduct to ensure the highest professional standards.

The American Institute of Architects (AIA):

"Ngày 23 tháng 2 năm 1857, Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (AIA) được thành lập bởi 13 kiến ​​trúc sư có lý tưởng và viễn kiến. Chúc mừng ngày AIA! 165 năm vững mạnh.

Từ những năm đó, các thành viên của chúng ta đã đóng góp vào sự tiến bộ của kiến ​​trúc và khuyến khích sự phát triển của nghệ thuật liên minh, thể hiện khát vọng của nhân dân chúng ta, mang lại cho họ nguồn cảm hứng cuộc sống, vẻ đẹp và sự tiện lợi.

AIA luôn nỗ lực để tạo ra các công trình, khu dân cư và cộng đồng có giá trị, lành mạnh, an toàn và bền vững hơn. Thông qua hơn 200 chi hội tại trong nước và quốc tế, AIA ủng hộ các chính sách công nhằm thúc đẩy sức sống kinh tế và phúc lợi của cộng đồng.

Chúng ta cung cấp cho hơn 94.000 thành viên của mình các công cụ và nguồn lực để hỗ trợ họ trong sự nghiệp và kinh doanh cũng như thu hút các nhà lãnh đạo chính quyền và dân sự cũng như công chúng để tìm ra giải pháp cho các vấn đề cấp bách mà cộng đồng, thể chế, quốc gia và thế giới đang phải đối mặt.

Các thành viên của chúng ta tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử để đảm bảo các tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất."


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page